MENU
 Zobacz to zdjęcie w artykule (1) 
Stary Książ. Po prawej resztki kaplicy i przyklejonej do niej okrągłej "wieży" (wewnątrz której zachowały się charakterystyczne ślady okrągłej klatki schodowej). Na wprost miejsce dawnego ogródka restauracyjnego ( ), po lewej ruiny głównego budynku zamku (widoczny na dziewiętnastowiecznej rycinie w centrum ujęcia).

Dodał: Petroniusz° - Data: 2011-05-23 22:18:01 - Odsłon: 4686
maj 2011


Zamek Stary Książ był przez wiele lat uważany tylko za wzniesioną w 1779 roku malowniczą ruinę. Jednak badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1991-92 (Krzysztof Jaworski) potwierdziły że przebudowano wówczas istniejący w tym miejscu średniowieczny zamek.

Powstał on prawdopodobnie w XIII wieku, ale raczej wcześniej niż Zamek Książ. Według cytowanego przez Romualda Łuczyńskiego (Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich, Wydawnictwo Eko-Graf, 2016) Johanna von Sinapiusa - król Czech Przemysław Ottokar II zniszczył w 1268 roku jakiś gród obronny w Książu. Pytanie - co zniszczył? Czy mógł jeszcze istnieć gród Wielkomorawian - Świebodziec? Mógł. Badania archeologiczne z lat 90. pokazały, że Świebodziec-Vorstinburg miał podgrodzie, na którym stał budynek - odnaleziono resztki jego ściany i widać było, że spłonął.

Jest i data 30 grudnia 1241 i pojawia się nazwa Vriburg (Freiburg -> Wolny Gród -> Swobodny gród -> Świeboda - czyli Wolność), którą miał nosić zamek i gród obronny zarządzany przez szlachcica o imieniu Merboto de Czetaros, brata rycerza Peczko de Czetaros, który zarządzał pobliskim zamkiem Cisy. Tego właśnie dnia kancelaria księcia Bolesława II Rogatki wydała dokument, w którym obaj bracia są powołani na świadków nadania (choć uważa się to nadanie za falsyfikat mający przeciągnąć genealogię Schaffgotschów). Są zarządcami jego warowni na południowej granicy księstwa świdnicko-jaworskiego z Czechami. Fragment oryginalnego dokumentu pokazuje, jak dziwny był ówczesny język urzędowy: dom. Merboto de Czetaros in Vriburg armiger noster, dom. Peczco dessen Bruder in Ciskenberg (Świebodzice. Dzieje miasta. Numer 5 (198) Maj 2014). "Armiger" to szlachcic, ale nie pasowany na rycerza. A panowie de Czetaros pochodzą z rodu, który później poznamy jako Czettritzów.

Od 1278 roku księstwem włada drugi syn Bolesława II - Bolko I zwany Surowym. Po 1281 r. nastąpił podział dzielnicy i Bolko wydzielił Bernardowi Lwówek Śląski. W drugiej połowie lat 80. Bolko I, chcąc uniknąć zagrożenia ze strony rosnącego w siłę Henryka IV Probusa, zaczął się zbliżać do władcy Czech Wacława II. Kilkakrotnie podróżował do Pragi i uczestniczył w wielu uroczystościach, które się odbywały na tamtejszym dworze – np. w 1289 roku brał udział w hołdzie lennym składanym przez Kazimierza bytomskiego Wacławowi II. Sam jednak oparł się dominacji Pragi, choć z bliskich stosunków wyniósł korzyści jak choćby dzierżawę pogranicznych terenów czeskich – z grodem Schombergiem (dziś Chełmsko Śląskie) na czele. Bardzo możliwe że traktował wtedy Vriburg jako własny - warownia na południowej lewej stronie biegu Pełcznicy oznaczała właśnie brak obaw ze strony czeskiej.

Lata 90. XIII w. to czas pogorszenia stosunków z Czechami. Nie znamy przyczyn tego stanu rzeczy, prawdopodobnie mogło tutaj chodzić o próbę podporządkowania władcy jaworsko-świdnickiego. Bolko w celu zabezpieczenia swojej dzielnicy rozpoczął jej intensywną fortyfikację (m.in. budując zamki we Wleniu, Świdnicy, Strzegomiu i Kamiennej Górze). Czy akurat wtedy powstał nowy zamek - Vorstinburg, na bezpiecznieszym, prawym brzegu Pełcznicy, na skalnym cyplu - tego nie wiemy. Może warownia nowego zamku powstała jeszcze wcześniej np. w momencie przesunięcia granicy księstwa legnickiego na wschód w 1277 roku i w związku z prowadzoną akcji osadniczą na terenie Pogórza Wałbrzyskiego, konkurencyjną do działań Wrocławia? Z tym okresem łączyć można wzmożone zainteresowanie Świebodzicami przez Henryka IV (Probusa). Uprawdopodabnia to wzniesienie przez niego warowni w Książu, która stanowiłaby przeciwwagę dla zamku Cisy po drugiej stronie granicy, którego powstanie mogło przypaść właśnie na ten okres (to teoria dr Artura Boguszewicza w „Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku”, Wrocław 2010). A może jeszcze Książ powstał jeszcze wcześniej? Bo przecież akcja kolonizacyjna w dolinach: Lubiechowskiej Wody, Szczawnika i Pełcznicy która odbywała się ok. 1210-1230 roku (czyli za Henryka Brodatego) musiała być kontrolowana z jakiegoś ośrodka władzy książęcej.

W 1293 roku książę Bolko przenosi do Książa swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego i tytułuje się od 1293 r. "Bolko dei gratia dux Slesie et dominus de Wrstenberc". Vorstinburg, Wrstenberc - to Fürstenberg - Książęca Góra, który ewoluuje z czasem do Fürstenstein - Książęcy Kamień (od 1371 r.).

A co się dzieje dalej z Vriburgiem - Świebodźcem? Tego nie wiemy, ale losy Książa są bardzo zmienne. Bolko II świdnicki w 1355 roku musi poskramiać wasalów, którzy zarządzali jego zamkami ale obrócili się przeciwko niemu. Zamkiem Książ zarządzał wtedy burgrabia Kekelon von Czirn (z Cierni) zarządzający Książem od 1341 roku. Przez kilkanaście lat Książem zarządza Bernard von Zedlitz. A w 1368 roku Książ przechodzi pod panowanie Czech. Zamek wraz ze Świebodzicami, Pełcznicą, Cierniami (zapewne też Świebodźcem) przechodzą w 1386 r. na rzecz starosty Benesza z Choustnik. Od 1392 roku Książ jest we władaniu króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego. Stara warownia zabezpieczająca trakt handlowy przez Skibę traci swoje znaczenie wobec rozwoju Książa. Pod koniec XV wieku Książ jest miejscem walk w wojnie sukcesyjnej o Śląsk. Od 1466 roku Książ jest w rękach Hansa Schellendorfa, który w niemieckich źródłach traktowany jest jako rycerz-rozbójnik, ale po prawdzie był on jednym z najwytrwalszych stronników króla czeskiego (od 1463 r.) Jerzego z Podiebradów, a po jego śmierci w 1471 roku wspierał też Władysława Jagiellończyka w walce z królem węgierskim, Maciejem Korwinem i asystującym go Wrocławiem. Zdołał też dwukrotnie obronić zamek przed atakiem wojsk węgierskich w 1475 i 1477 roku. Dopiero kolejne oblężenie z 1482 r., zorganizowane przez stany śląskie i łużyckie oraz wojska węgierskie, złamało opór niepokornego feudała, który ostatecznie został wtrącony do więzienia. Król Węgier - Maciej Korwin przekazał Książ w 1482 roku staroście Jerzemu von Stein, który w trakcie podboju był dowódcą zjednoczonych sił węgierskich i wrocławskich. Jerzy jako pierwszy przyczynił się do zmiany charakteru zamku z twierdzy, zamieniając większość pomieszczeń obronnych na mieszkalne. W tym okresie powstaje południowa część obiektu zwana odtąd Skrzydłem Macieja. Prawdopodobnie w czasie przebudowy wykorzystano materiał rozbiórkowy ze Starego Zamku, który był zniszczony w 1475 r. Pozbawiony właściciela zamek popadł w zupełną ruinę.

W roku 1794 właściciel zamku Książ Jan Henryk VI von Hochberg zlecił architektowi Christianowi Tischbeinowi urządzenie otoczenia Starego Zamku. Którego resztki murów znajdowano na skałach i w wąwozie Pełcznicy. Choć nie zachowały się żadne rysunki projektów przebudowy Książe szukał inspiracji "królestwie ogrodów" Wörlitz-Dessau w Saksoni-Anhalt,w tym "domem gotyckim" w Wörlitz z 1773 roku oraz parkiem angielskim ze świątyniami dumania. Podczas prac prowadzonych w latach 1795-1797 powstały zatem stylizowane na gotyk romantyczne ruiny zamku Stary Książ. Nowy-stary zamek otoczono murem obronnym, a wejście do niego prowadziło przez most nad suchą fosą i przez bramę z dwoma wieżyczkami. Podczas budowy wykorzystano spolia - np. renesansowy portal z zamku w Trzebieniu (jego ruina krótko należała do Hochbergów). W budynku głównym połączonym z wieżą znajdowała się sala reprezentacyjna, sądowa, zbrojownie, sypialnie. Pod kaplicą (poświęconą św. Annie), połączoną z głównym budynkiem krużgankami, znajdował się loch pochodzący z zamku średniowiecznego. We wnętrzach umieszczono cenne zbiory militariów, obrazów i mebli, które gromadzili Hochbergowie, ale dotychczas nie chcieli lub nie mogli ich pokazać w swojej rezydencji. Przed zamkiem wybudowano plac turniejowy gdzie w dniu 19 sierpnia 1800 roku przeprowadzono najsłynniejszą rekonstrukcję średniowiecznej walki rycerskiej, w której uczestniczył król pruski Fryderyk Wilhelm III z królową Luizą Pruską.

Ciekawostkę na temat przyczyn odbudowy Starego Zamku podaje Konrad Nonn w biografii Christiana Wilhelma Tischbeina z 1912 roku: "Oprócz idealistycznych powodów, które mogły doprowadzić do odbudowy Starego Zamku, istnieje również przypuszczenie, że został on wzniesiony jako siedziba jednego z sojuszy przyjaźni (Freundschaftsbunde), które kwitły w tym czasie. W aktach Fürstenstein znajdują się zapiski informujące o istnieniu takiej konfederacji, niestety wiadomości te kończą się już w latach sześćdziesiątych XVII wieku. Kontynuację można być może znaleźć w innym archiwum rodzinnym niż archiwum Hochbergów. Podobno istniało też kółko rycerskie, którego celem była nie tylko jedność społeczna, ale też kultywowanie uczuć patriotycznych. Organizacja turnieju może być z tym bardzo dobrze powiązana. Na jednym ze starych planów piętra znajduje się również dziwne oznaczenie "Treno room" dla pomieszczenia, które znajdowało się obok tzw. sali sądowej. Być może z nie do końca zrozumiałego oznaczenia pokoju można wywnioskować, że służył on jako pokój konsultacyjny dla komitetu składającego się z uprzywilejowanych członków. Niestety, są to jedynie domysły na temat przeznaczenia starego zamku, których nie udało się potwierdzić dowodami z dokumentów."

W XIX wieku gospda w Starym Zamku jest popularnym celem wycieczkowiczów z uzdrowiska w Książu. Powoli zanikały pozostałości placu turniejowego - drewniane galerie widokowe wytrzymały 60 lat, po czym zostały rozebrane. Doprowadzenie kolei żelaznej do Świebodzic w 1842 roku, do Starego Zdroju w 1851 roku, do Szczawienka i Szczawna w 1877 roku powodowały skokowy wzrost ilości osób odwiedzających Park Książański i Stary Książ.

Zamek spłonął 19 lub 20 maja 1945 roku, podpalony przez żołnierzy radzieckich (informacja od p. Doris Stempowskiej z Książa, datę 19 maja podaje Stanisław Kozłowski - pierwszy starosta wałbrzyski w piśmie do wojewody wrocławskiego).

Opis: Scarlett i znacznie uzupełnił moose

 • /foto/5130/5130777m.jpg
  1794
 • /foto/7956/7956615m.jpg
  1794 - 1797
 • /foto/10296/10296216m.jpg
  1796
 • /foto/4666/4666752m.jpg
  1799 - 1805
 • /foto/5772/5772076m.jpg
  1800
 • /foto/95/95431m.jpg
  1800 - 1813
 • /foto/8315/8315951m.jpg
  1800 - 1830
 • /foto/260/260832m.jpg
  1800 - 1900
 • /foto/5673/5673762m.jpg
  1800 - 1900
 • /foto/8873/8873725m.jpg
  1804
 • /foto/361/361726m.jpg
  1809
 • /foto/9784/9784820m.jpg
  1816
 • /foto/9784/9784841m.jpg
  1816
 • /foto/5331/5331922m.jpg
  1820
 • /foto/3320/3320904m.jpg
  1820 - 1850
 • /foto/7743/7743082m.jpg
  1820 - 1850
 • /foto/7743/7743090m.jpg
  1820 - 1850
 • /foto/4447/4447884m.jpg
  1822
 • /foto/4451/4451192m.jpg
  1822
 • /foto/452/452914m.jpg
  1823 - 1840
 • /foto/452/452918m.jpg
  1823 - 1840
 • /foto/7663/7663500m.jpg
  1825
 • /foto/388/388604m.jpg
  1827
 • /foto/388/388610m.jpg
  1827
 • /foto/8754/8754131m.jpg
  1829
 • /foto/10294/10294891m.jpg
  1829 - 1835
 • /foto/170/170966m.jpg
  1830
 • /foto/4625/4625885m.jpg
  1830
 • /foto/9551/9551985m.jpg
  1830
 • /foto/3261/3261835m.jpg
  1835 - 1840
 • /foto/3435/3435523m.jpg
  1840 - 1870
 • /foto/9520/9520984m.jpg
  1841
 • /foto/9521/9521613m.jpg
  1841
 • /foto/5756/5756212m.jpg
  1842
 • /foto/8828/8828410m.jpg
  1842 - 1860
 • /foto/344/344308m.jpg
  1846
 • /foto/10092/10092012m.jpg
  1846
 • /foto/385/385356m.jpg
  1850
 • /foto/3310/3310862m.jpg
  1850
 • /foto/3310/3310877m.jpg
  1850
 • /foto/3565/3565967m.jpg
  1850
 • /foto/9580/9580810m.jpg
  1850
 • /foto/6334/6334704m.jpg
  1850 - 1860
 • /foto/4614/4614809m.jpg
  1860
 • /foto/7137/7137908m.jpg
  1860
 • /foto/9425/9425992m.jpg
  1860
 • /foto/383/383288m.jpg
  1862
 • /foto/91/91523m.jpg
  1865
 • /foto/8542/8542140m.jpg
  1870 - 1890
 • /foto/6334/6334600m.jpg
  1875
 • /foto/8822/8822193m.jpg
  1878
 • /foto/9426/9426001m.jpg
  1880
 • /foto/9426/9426012m.jpg
  1880
 • /foto/7053/7053626m.jpg
  1884
 • /foto/8772/8772097m.jpg
  1884
 • /foto/418/418992m.jpg
  1884 - 1900
 • /foto/7705/7705230m.jpg
  1885
 • /foto/366/366368m.jpg
  1885 - 1900
 • /foto/393/393729m.jpg
  1887
 • /foto/122/122618m.jpg
  1889
 • /foto/6738/6738636m.jpg
  1889
 • /foto/5592/5592413m.jpg
  1890
 • /foto/5592/5592415m.jpg
  1890
 • /foto/375/375185m.jpg
  1890 - 1893
 • /foto/5592/5592418m.jpg
  1890 - 1895
 • /foto/6334/6334596m.jpg
  1891
 • /foto/5592/5592608m.jpg
  1893
 • /foto/4511/4511474m.jpg
  1895
 • /foto/5506/5506957m.jpg
  1895
 • /foto/5592/5592534m.jpg
  1895
 • /foto/6334/6334594m.jpg
  1895
 • /foto/7732/7732589m.jpg
  1895
 • /foto/393/393816m.jpg
  1895 - 1898
 • /foto/410/410682m.jpg
  1895 - 1899
 • /foto/127/127254m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/246/246185m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/6933/6933205m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/8390/8390082m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/9431/9431939m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/47/47415m.jpg
  1895 - 1910
 • /foto/130/130137m.jpg
  1895 - 1910
 • /foto/128/128620m.jpg
  1895 - 1915
 • /foto/128/128655m.jpg
  1895 - 1915
 • /foto/6900/6900379m.jpg
  1896
 • /foto/9758/9758774m.jpg
  1897
 • /foto/10057/10057395m.jpg
  1897
 • /foto/4511/4511445m.jpg
  1898
 • /foto/5592/5592536m.jpg
  1898
 • /foto/6117/6117711m.jpg
  1898
 • /foto/6250/6250387m.jpg
  1898
 • /foto/7317/7317153m.jpg
  1898
 • /foto/9352/9352904m.jpg
  1898
 • /foto/347/347414m.jpg
  1898 - 1899
 • /foto/48/48263m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/132/132899m.jpg
  1898 - 1905
 • /foto/6435/6435550m.jpg
  1899
 • /foto/7144/7144532m.jpg
  1899
 • /foto/7384/7384935m.jpg
  1899
 • /foto/7987/7987677m.jpg
  1899
 • /foto/9580/9580814m.jpg
  1899
 • /foto/47/47560m.jpg
  1899
 • /foto/363/363859m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/4474/4474626m.jpg
  1900
 • /foto/4896/4896134m.jpg
  1900
 • /foto/5592/5592530m.jpg
  1900
 • /foto/7053/7053621m.jpg
  1900
 • /foto/9906/9906217m.jpg
  1900
 • /foto/9941/9941233m.jpg
  1900
 • /foto/7459/7459704m.jpg
  1900 - 1901
 • /foto/9036/9036562m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/393/393632m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/177/177448m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/168/168810m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/170/170955m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/215/215878m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/422/422247m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/3724/3724087m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/47/47562m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/130/130147m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/130/130151m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/375/375187m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3744/3744834m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6384/6384032m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/4511/4511412m.jpg
  1900 - 1912
 • /foto/91/91512m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/131/131720m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/98/98117m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/130/130440m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/42/42573m.jpg
  1901
 • /foto/244/244886m.jpg
  1901
 • /foto/7516/7516198m.jpg
  1901
 • /foto/130/130142m.jpg
  1902
 • /foto/7048/7048180m.jpg
  1902
 • /foto/146/146777m.jpg
  1903
 • /foto/3862/3862676m.jpg
  1903
 • /foto/4933/4933910m.jpg
  1903
 • /foto/5298/5298363m.jpg
  1904
 • /foto/185/185422m.jpg
  1905
 • /foto/4324/4324458m.jpg
  1905
 • /foto/312/312987m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/313/313292m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/9705/9705834m.jpg
  1905 - 1908
 • /foto/10173/10173583m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/225/225803m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/232/232152m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/4402/4402716m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/7301/7301437m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/8062/8062617m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/3401/3401220m.jpg
  1905 - 1912
 • /foto/9131/9131283m.jpg
  1905 - 1912
 • /foto/91/91516m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/103/103825m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/140/140047m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/407/407380m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/443/443582m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/132/132379m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/6738/6738381m.jpg
  1906
 • /foto/7053/7053606m.jpg
  1906
 • /foto/9983/9983413m.jpg
  1906
 • /foto/3803/3803923m.jpg
  1907
 • /foto/299/299223m.jpg
  1908
 • /foto/5298/5298358m.jpg
  1908
 • /foto/6921/6921148m.jpg
  1908
 • /foto/6738/6738376m.jpg
  1909
 • /foto/7174/7174811m.jpg
  1909
 • /foto/10061/10061563m.jpg
  1910
 • /foto/7718/7718728m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/167/167092m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/3930/3930955m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/231/231426m.jpg
  1910 - 1917
 • /foto/5603/5603021m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/7053/7053638m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/91/91515m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/132/132378m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/7934/7934052m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/53/53192m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/3913/3913270m.jpg
  1911
 • /foto/10328/10328588m.jpg
  1911
 • /foto/3232/3232691m.jpg
  1912
 • /foto/10328/10328587m.jpg
  1913
 • /foto/6597/6597697m.jpg
  1915
 • /foto/294/294365m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/133/133154m.jpg
  1915 - 1945
 • /foto/214/214882m.jpg
  1916
 • /foto/186/186546m.jpg
  1919
 • /foto/10157/10157047m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/5946/5946006m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/260/260355m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/285/285572m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3946/3946099m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5118/5118415m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/8581/8581412m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5190/5190015m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/138/138709m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/6334/6334597m.jpg
  1922
 • /foto/8209/8209189m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/10546/10546282m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/68/68564m.jpg
  1925 - 1939
 • /foto/174/174630m.jpg
  1925 - 1945
 • /foto/9861/9861032m.jpg
  1928
 • /foto/8878/8878283m.jpg
  1929
 • /foto/9935/9935165m.jpg
  1929
 • /foto/7384/7384946m.jpg
  1930
 • /foto/9638/9638908m.jpg
  1930 - 1933
 • /foto/4468/4468305m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7658/7658618m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7789/7789466m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8471/8471334m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/10320/10320413m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/363/363855m.jpg
  1932
 • /foto/5619/5619177m.jpg
  1932
 • /foto/6334/6334660m.jpg
  1935
 • /foto/4204/4204919m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/451/451060m.jpg
  1937
 • /foto/9426/9426038m.jpg
  1938
 • /foto/9413/9413044m.jpg
  1939 - 1945
 • /foto/380/380350m.jpg
  1945
 • /foto/9160/9160273m.jpg
  1959
 • /foto/341/341817m.jpg
  1961
 • /foto/7730/7730295m.jpg
  1961
 • /foto/7730/7730298m.jpg
  1961
 • /foto/304/304515m.jpg
  1961 - 1963
 • /foto/4600/4600814m.jpg
  1962 - 2013
 • /foto/176/176420m.jpg
  1970 - 1974
 • /foto/176/176422m.jpg
  1970 - 1974
 • /foto/176/176423m.jpg
  1970 - 1974
 • /foto/129/129879m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/130/130153m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/176/176426m.jpg
  1973 - 1974
 • /foto/7060/7060240m.jpg
  1975
 • /foto/7060/7060053m.jpg
  1977
 • /foto/7060/7060055m.jpg
  1977
 • /foto/8907/8907277m.jpg
  1984
 • /foto/7018/7018607m.jpg
  1986
 • /foto/5700/5700100m.jpg
  1986 - 1991
 • /foto/5700/5700101m.jpg
  1986 - 1991
 • /foto/8907/8907191m.jpg
  1992
 • /foto/7092/7092994m.jpg
  1993
 • /foto/7093/7093006m.jpg
  1993
 • /foto/8907/8907195m.jpg
  1993
 • /foto/8907/8907201m.jpg
  1993
 • /foto/6029/6029025m.jpg
  1997
 • /foto/6029/6029026m.jpg
  1997
 • /foto/6029/6029038m.jpg
  1997
 • /foto/123/123214m.jpg
  1997
 • /foto/123/123217m.jpg
  1997
 • /foto/9383/9383176m.jpg
  2000
 • /foto/9383/9383177m.jpg
  2000
 • /foto/41/41547m.jpg
  2000
 • /foto/41/41548m.jpg
  2000
 • /foto/41/41549m.jpg
  2000
 • /foto/41/41550m.jpg
  2000
 • /foto/41/41551m.jpg
  2000
 • /foto/41/41552m.jpg
  2000
 • /foto/9204/9204391m.jpg
  2001
 • /foto/9652/9652324m.jpg
  2002
 • /foto/9652/9652328m.jpg
  2002
 • /foto/39/39707m.jpg
  2005
 • /foto/39/39708m.jpg
  2005
 • /foto/39/39709m.jpg
  2005
 • /foto/39/39710m.jpg
  2005
 • /foto/39/39711m.jpg
  2005
 • /foto/95/95678m.jpg
  2006
 • /foto/162/162196m.jpg
  2007
 • /foto/174/174122m.jpg
  2007
 • /foto/174/174666m.jpg
  2007
 • /foto/10398/10398090m.jpg
  2007
 • /foto/3744/3744886m.jpg
  2008
 • /foto/5237/5237402m.jpg
  2008
 • /foto/5246/5246844m.jpg
  2008
 • /foto/5449/5449537m.jpg
  2008
 • /foto/317/317602m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635601m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635604m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635614m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635619m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635624m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635631m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635637m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635641m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635647m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635651m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635655m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635661m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635664m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635696m.jpg
  2008
 • /foto/3635/3635704m.jpg
  2008
 • /foto/229/229009m.jpg
  2008
 • /foto/229/229010m.jpg
  2008
 • /foto/229/229014m.jpg
  2008
 • /foto/229/229019m.jpg
  2008
 • /foto/243/243267m.jpg
  2008
 • /foto/248/248330m.jpg
  2008
 • /foto/253/253632m.jpg
  2008
 • /foto/253/253633m.jpg
  2008
 • /foto/253/253635m.jpg
  2008
 • /foto/253/253641m.jpg
  2008
 • /foto/253/253646m.jpg
  2008
 • /foto/285/285399m.jpg
  2009
 • /foto/385/385566m.jpg
  2009
 • /foto/3741/3741636m.jpg
  2010
 • /foto/3741/3741648m.jpg
  2010
 • /foto/354/354875m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341277m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341278m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341279m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341280m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341281m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341282m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341283m.jpg
  2010
 • /foto/9341/9341284m.jpg
  2010
 • /foto/369/369319m.jpg
  2011
 • /foto/3713/3713519m.jpg
  2011
 • /foto/3713/3713590m.jpg
  2011
 • /foto/403/403908m.jpg
  2011
 • /foto/3744/3744452m.jpg
  2012
 • /foto/5878/5878035m.jpg
  2012
 • /foto/7805/7805192m.jpg
  2012
 • /foto/5160/5160593m.jpg
  2013
 • /foto/3827/3827895m.jpg
  2013
 • /foto/4166/4166489m.jpg
  2013
 • /foto/4235/4235625m.jpg
  2013
 • /foto/4371/4371247m.jpg
  2014
 • /foto/4384/4384289m.jpg
  2014
 • /foto/4432/4432907m.jpg
  2014
 • /foto/4434/4434722m.jpg
  2014
 • /foto/4443/4443339m.jpg
  2014
 • /foto/4613/4613546m.jpg
  2014
 • /foto/5131/5131288m.jpg
  2014
 • /foto/5192/5192971m.jpg
  2014
 • /foto/5211/5211384m.jpg
  2014
 • /foto/5213/5213479m.jpg
  2014
 • /foto/5213/5213483m.jpg
  2014
 • /foto/4663/4663552m.jpg
  2014
 • /foto/5017/5017080m.jpg
  2014
 • /foto/5185/5185868m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449509m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449514m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449518m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449531m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449538m.jpg
  2015
 • /foto/5449/5449549m.jpg
  2015
 • /foto/5454/5454466m.jpg
  2015
 • /foto/5454/5454471m.jpg
  2015
 • /foto/5454/5454472m.jpg
  2015
 • /foto/5454/5454483m.jpg
  2015
 • /foto/5726/5726310m.jpg
  2015
 • /foto/6302/6302789m.jpg
  2015
 • /foto/6303/6303684m.jpg
  2015
 • /foto/6303/6303755m.jpg
  2015
 • /foto/6303/6303760m.jpg
  2015
 • /foto/6312/6312142m.jpg
  2015
 • /foto/6312/6312184m.jpg
  2015
 • /foto/6384/6384017m.jpg
  2015
 • /foto/6951/6951740m.jpg
  2015
 • /foto/5788/5788080m.jpg
  2015
 • /foto/5776/5776107m.jpg
  2015
 • /foto/5850/5850487m.jpg
  2016
 • /foto/5949/5949199m.jpg
  2016
 • /foto/5956/5956153m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186634m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186749m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186751m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186758m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186759m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186760m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186761m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186763m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186764m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186768m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186774m.jpg
  2016
 • /foto/8186/8186782m.jpg
  2016
 • /foto/6463/6463525m.jpg
  2017
 • /foto/6466/6466660m.jpg
  2017
 • /foto/6466/6466679m.jpg
  2017
 • /foto/6468/6468439m.jpg
  2017
 • /foto/7149/7149407m.jpg
  2017
 • /foto/6602/6602679m.jpg
  2017
 • /foto/6602/6602681m.jpg
  2017
 • /foto/7403/7403982m.jpg
  2018
 • /foto/7403/7403985m.jpg
  2018
 • /foto/7403/7403988m.jpg
  2018
 • /foto/7603/7603594m.jpg
  2018
 • /foto/7741/7741595m.jpg
  2018
 • /foto/7953/7953865m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953866m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953871m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953877m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953883m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953884m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953940m.jpg
  2019
 • /foto/7953/7953961m.jpg
  2019
 • /foto/8273/8273936m.jpg
  2019
 • /foto/8296/8296025m.jpg
  2019
 • /foto/8357/8357381m.jpg
  2019
 • /foto/8357/8357435m.jpg
  2019
 • /foto/8288/8288884m.jpg
  2019
 • /foto/8980/8980032m.jpg
  2020
 • /foto/9111/9111723m.jpg
  2021
 • /foto/9111/9111724m.jpg
  2021
 • /foto/9111/9111725m.jpg
  2021
 • /foto/9111/9111727m.jpg
  2021
 • /foto/9111/9111729m.jpg
  2021
 • /foto/9112/9112904m.jpg
  2021
 • /foto/9112/9112905m.jpg
  2021
 • /foto/9112/9112906m.jpg
  2021
 • /foto/9112/9112911m.jpg
  2021
 • /foto/9112/9112912m.jpg
  2021
 • /foto/9535/9535568m.jpg
  2021
 • /foto/9535/9535569m.jpg
  2021
 • /foto/9535/9535570m.jpg
  2021
 • /foto/9822/9822699m.jpg
  2022
 • /foto/9822/9822709m.jpg
  2022
 • /foto/10104/10104618m.jpg
  2022
 • /foto/10051/10051338m.jpg
  2022
 • /foto/10633/10633543m.jpg
  2023

Petroniusz°

Poprzednie: Elewacja wschodnia i południowa [klasyczne ujęcie] Strona Główna Następne: Gościniec PTTK Złota Jama
Młyn św. Łukasza