MENU
Brzeg. Go­tyc­ki koś­ciół ko­le­giac­ki pw. św. Jad­wi­gi peł­nią­cy przez blis­ko trzy stu­le­cia funk­cję świą­ty­ni dwor­skiej ja­ko miej­sce kul­tu pat­ron­ki Śląs­ka o­raz przes­trzeń dla waż­nych ksią­żę­cych u­ro­czys­toś­ci ro­dzin­nych. Po­cząw­szy od XVI wie­ku cho­wa­no tu zmar­łych ksią­żąt i ich naj­bliż­szych, łącz­nie co najm­niej 43 przed­sta­wi­cie­li dy­nas­tii brzes­ko-leg­nic­kiej, co czy­ni koś­ciół naj­więk­szą ne­kro­pol­ią Pias­tow­ską w Pol­sce. Choć część naj­star­szych, wy­ko­na­nych jesz­cze z drew­na mo­gił nie za­cho­wa­ło się do cza­sów współ­czes­nych, to wciąż po­dzi­wiać mo­że­my kil­ka­naś­cie mie­dzia­nych lub cy­no­wych sar­ko­fa­gów za­bez­pie­czo­nych i eks­po­no­wa­nych o­bec­nie w piw­ni­cach zam­ko­wych wraz z pły­ta­mi e­pi­ta­fij­ny­mi o­raz in­ny­mi ob­iek­ta­mi sztu­ki se­pul­kral­nej.

Dodał: sawa° - Data: 2019-05-02 15:27:35 - Odsłon: 46
16 kwietnia 2019

Data: 2019:04:16 11:55:00   ISO: 160   Ogniskowa: 14 mm   Aparat: Panasonic DMC-GF3   Przysłona: f/8   Ekspozycja: 10/5000 s  


Prezbiterium dawnego kościoła kolegiackiego wybudowanego w XIV w., przebudowywanego w XVI w. na mauzoleum legnicko-brzeskiej linii Piastów. Po zniszczeniu kościoła i zabudowań kolegiaty w roku 1741, w 1783 r. miała miejsce kolejna przebudowa. W okresie odbudowy zamku w XX w. Kościół poddano regotyzacji. W krypcie kościelnej zachowały się 22 miedziane i cynowe sarkofagi ze szczątkami Piastów legnicko-brzeskich. Sarkofagi powstały w wiekach XVI i XVII i są wysoko cenionymi zabytkami sztuki sepulkralnej. Część z nich eksponowana jest w muzeum ( )

 • /foto/140/140958m.jpg
  1800 - 1835
 • /foto/5120/5120811m.jpg
  1898
 • /foto/8169/8169843m.jpg
  1900
 • /foto/411/411642m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/3517/3517330m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/364/364565m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/3517/3517314m.jpg
  1905
 • /foto/5544/5544266m.jpg
  1908 - 1910
 • /foto/7742/7742865m.jpg
  1908 - 1911
 • /foto/3668/3668694m.jpg
  1909
 • /foto/6236/6236675m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/5632/5632974m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/5632/5632975m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/5632/5632976m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/5249/5249725m.jpg
  1914
 • /foto/182/182383m.jpg
  1915
 • /foto/4575/4575049m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/136/136217m.jpg
  1920 - 1939
 • /foto/352/352765m.jpg
  1920 - 1939
 • /foto/5444/5444107m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/325/325850m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/368/368403m.jpg
  1928
 • /foto/3242/3242692m.jpg
  1929
 • /foto/7711/7711175m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5247/5247665m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/4485/4485581m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/5262/5262977m.jpg
  1940 - 1945
 • /foto/108/108596m.jpg
  2006
 • /foto/3310/3310433m.jpg
  2012
 • /foto/5729/5729361m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729367m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729368m.jpg
  2015
 • /foto/5729/5729376m.jpg
  2015
 • /foto/7202/7202516m.jpg
  2018
 • /foto/7201/7201343m.jpg
  2018
 • /foto/7306/7306957m.jpg
  2018
 • /foto/7968/7968043m.jpg
  2019
 • /foto/7968/7968044m.jpg
  2019
 • /foto/7970/7970803m.jpg
  2019

sawa°

Poprzednie: Sklep Biedronka (ul. Grunwaldzka) Strona Główna Następne: Stacja transformatorowa