Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Pokazy etnograficzne w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, Wrocław
Kavikvs: Raczej Sudańczycy lub Etiopczycy.
Zdjęcia niezidentyfikowane (Polkowice), Polkowice
pavelo: Dzięki :) Podobnież dom ma numer 1. Ale nie mogę jakoś znaleźć. Obawiam się, że nie istnieje.
Zdjęcia niezidentyfikowane (Dolny Śląsk)
goolash: Most drogowy nad Kryniczanką.
Perony i torowiska stacji Głogów, Głogów
maras: Nasz sympatyk napisał: "To jest peron 1, od strony wjazdu z Rudnej Gwizdanów. Z prawej peron 2."
Perony i torowiska stacji Głogów, Głogów
maras: Nasz sympatyk napisał: "To jest peron 1, a nie 3. Zdjęcie wykonane z peronu 2."
Perony i torowiska stacji Głogów, Głogów
maras: Nasz sympatyk napisał: "To jest peron 2, a nie 3. 3 znajduje się za nim, ma jedną krawędź i nie jest zadaszony."

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

TW40
jawc
Iras (Legzol)
maras
maras
Jan R
Parsley
maras
maras
maras
Iras (Legzol)
rok
rok
rok
rok
Rob G.
panAeL
panAeL
panAeL
Iras (Legzol)
Mmaciek

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Umowa przekazania
Autor: MT°, Data dodania: 2007-02-11 21:17:01, Aktualizacja: 2007-02-11 21:17:01, Odsłon: 3566

Dnia 10 stycznia 2007roku we Wrocławiu została zawarta umowa...

Umowa przekazania

Dnia 10 stycznia 2007roku we Wrocławiu została zawarta umowa o dokonanie aportu własności intelektualnej w przyszły majątek Stowarzyszenia Wratislaviae Amici zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Wnoszącym jest Piotr Herba urodzony xx.xx.xxxx we Wrocławiu.
Zamieszkały ul. xxxxxxx x/x, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXXX
Zwany dalej Stroną Wnoszącą

Wyłonioną spośród członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia do wykonania czynności związanych z zawarciem niniejszej Umowy Grupę Inicjatywną reprezentują upoważnieni na podstawie Uchwały Grupy Inicjatywnej Nr 1/2006 pkt. 4 (Zał. 1)
1. Mariusz Tokarz urodzony xx.xx.xxxx r. we Wrocławiu.
Zamieszkały ul. xxxxxxx xx/x, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXX

2. Piotr Popow urodzony xx.xx.xxxx we Wrocławiu
Zamieszkały ul. xxxxxxx xx/xx, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXXX
Zwanych dalej Stroną Przyjmującą.

§1
Przedmiotem Umowy jest koncepcja portalu internetowego zatytułowanego „Wrocław na starej i nowej fotografii” funkcjonującego pod adresem internetowym: www.wroclaw.dolny.slask.pl alias www.wroclaw.hydral.com.pl . W szczególności jest to kod źródłowy portalu oraz zbiór skryptów do obsługi bazy danych zawierających głównie fotografie związane z tematyką portalu. Zawartość bazy danych, w myśl Regulaminu portalu stanowi odrębną wartość i nie wchodzi w skład Przedmiotu niniejszej Umowy.

§2
Strona Wnosząca nieodpłatnie przekazuje, a Strona Przyjmująca potwierdza akt przyjęcia Przedmiotu Umowy w majątek Stowarzyszenia z przeznaczeniem do kolegialnego zarządzania.

§3
Strona Wnosząca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Przedmiotu Umowy i jest on wolny od roszczeń osób trzecich.


§4
Strona Wnosząca jest członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wratislaviae Amici i w uznaniu swych zasług otrzyma tytuł i prawa Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

§5
W wyniku wniesienia Przedmiot Umowy zostanie przekształcony w oficjalny organ Stowarzyszenia przy ścisłym zachowaniu jego dotychczasowej formuły oraz ram tematycznych i będzie zarządzany kolegialnie przez wyłonioną spośród członków Stowarzyszenia Administrację Portalu.

§6
Stowarzyszenie zobowiązuje się do pozyskiwania środków na dalsze utrzymanie Przedmiotu Umowy m.in. poprzez zawarcie Umowy o Współpracy z firmą P.Z.L. Hydral.

§7
Postanowienia końcowe:
- w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
- sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy siedzibie pozwanego,
- niniejsza umowa została sporządzona w 2 dwóch parafowanych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- umowa zaczyna obowiązywać z chwilą jej podpisania przez obie strony. Zawarcie umowy strony potwierdzaj własnoręcznym podpisem


Strona Przekazująca:

Piotr Herba

Strona Przyjmująca:

Mariusz Tokarz
Piotr Popow/ / / /