Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
ul. Nadrzeczna, Zabrze
Keco: Ok.Dzięki za info.
Dom nr 18, Legnica
Iras (Legzol): Na terenie dawnego folwarku przez ostatnie kilkanaście lat trwa duży ruch firm, które tutaj (często kilka jednocześnie) urzędują. Wobec tego nazywanie obiektu jedną z nich (firm) nie ma sensu. Wymyśliłem, mam nadzieję, uniwersalną nazwę. Firmy, które ustaliłem "przeprowadziły się" do opisu obiektu.
Żuraw, Kłodzko
phantasma1958: Przy przebudowie stacji poza kuriozalną decyzją odnośnie kładki, fatalnie rozwiązano sprawę przejścia przez tory widocznego na zdjęciu. Usytuowane jest daleko od budynku stacji. Ponadto problemem jest brak reakcji na sygnał pasażerów (dotyczy otwierania szlabanu). O niepełnosprawnych jak zwykle zapomniano. Jak rozumiem numeracja peronów uległa wyjaśnieniu :). Twoje zdjęcia są również świetne. Pozdrawiam ...
Epitafia i nagrobki, Bolesławiec
maras - Administrator: Zdjęcie było w poziomie i za duże, poprawiłem :)
Dworzec kolejowy Lwówek Śląski, Lwówek Śląski
maras - Administrator: :)
Młyn, Brzezinka
Danuta B.: Od polskiego lekarza od lat praktykującego w Getyndze dostałam maila ze zdjęciami obiektu i tyczyło to tylko wskazania miejsca. To sympatyk naszej strony, wypatrzył zdjęcia w niezidentyfikowanych. Mojej tajemnicy w żaden sposób nie rozwiązuje.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Iras (Legzol)
Iras (Legzol)
StaszekM
Zbigniew Franczukowski (bynio)
StaszekM
Iras (Legzol)
stap
Zbigniew Franczukowski (bynio)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Władysław Sikora
StaszekM
Zbigniew Franczukowski (bynio)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Umowa przekazania
Autor: MT°, Data dodania: 2007-02-11 21:17:01, Aktualizacja: 2007-02-11 21:17:01, Odsłon: 1852

Dnia 10 stycznia 2007roku we Wrocławiu została zawarta umowa...

Umowa przekazania

Dnia 10 stycznia 2007roku we Wrocławiu została zawarta umowa o dokonanie aportu własności intelektualnej w przyszły majątek Stowarzyszenia Wratislaviae Amici zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Wnoszącym jest Piotr Herba urodzony xx.xx.xxxx we Wrocławiu.
Zamieszkały ul. xxxxxxx x/x, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXXX
Zwany dalej Stroną Wnoszącą

Wyłonioną spośród członków Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia do wykonania czynności związanych z zawarciem niniejszej Umowy Grupę Inicjatywną reprezentują upoważnieni na podstawie Uchwały Grupy Inicjatywnej Nr 1/2006 pkt. 4 (Zał. 1)
1. Mariusz Tokarz urodzony xx.xx.xxxx r. we Wrocławiu.
Zamieszkały ul. xxxxxxx xx/x, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXX

2. Piotr Popow urodzony xx.xx.xxxx we Wrocławiu
Zamieszkały ul. xxxxxxx xx/xx, xx-xxx Wrocław
Legitymujący się Dowodem Osobistym o numerze XX XXXXXXX
Zwanych dalej Stroną Przyjmującą.

§1
Przedmiotem Umowy jest koncepcja portalu internetowego zatytułowanego „Wrocław na starej i nowej fotografii” funkcjonującego pod adresem internetowym: www.wroclaw.dolny.slask.pl alias www.wroclaw.hydral.com.pl . W szczególności jest to kod źródłowy portalu oraz zbiór skryptów do obsługi bazy danych zawierających głównie fotografie związane z tematyką portalu. Zawartość bazy danych, w myśl Regulaminu portalu stanowi odrębną wartość i nie wchodzi w skład Przedmiotu niniejszej Umowy.

§2
Strona Wnosząca nieodpłatnie przekazuje, a Strona Przyjmująca potwierdza akt przyjęcia Przedmiotu Umowy w majątek Stowarzyszenia z przeznaczeniem do kolegialnego zarządzania.

§3
Strona Wnosząca oświadcza, że jest jedynym właścicielem Przedmiotu Umowy i jest on wolny od roszczeń osób trzecich.


§4
Strona Wnosząca jest członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wratislaviae Amici i w uznaniu swych zasług otrzyma tytuł i prawa Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

§5
W wyniku wniesienia Przedmiot Umowy zostanie przekształcony w oficjalny organ Stowarzyszenia przy ścisłym zachowaniu jego dotychczasowej formuły oraz ram tematycznych i będzie zarządzany kolegialnie przez wyłonioną spośród członków Stowarzyszenia Administrację Portalu.

§6
Stowarzyszenie zobowiązuje się do pozyskiwania środków na dalsze utrzymanie Przedmiotu Umowy m.in. poprzez zawarcie Umowy o Współpracy z firmą P.Z.L. Hydral.

§7
Postanowienia końcowe:
- w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
- sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy siedzibie pozwanego,
- niniejsza umowa została sporządzona w 2 dwóch parafowanych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- umowa zaczyna obowiązywać z chwilą jej podpisania przez obie strony. Zawarcie umowy strony potwierdzaj własnoręcznym podpisem


Strona Przekazująca:

Piotr Herba

Strona Przyjmująca:

Mariusz Tokarz
Piotr Popow/ / / /