Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Ujazd
MacGyver_74: Znam taki budynek celny, lecz nie w Ujeździe tylko w pobliskim Cieszkowie :)
ul. 1 Maja, Boguszów-Gorce
waldmadel: Moja babcia mieszkała pod numerem 94. Wkrótce ją odwiedzę.
Nałęczów
Wincenty Miros: Kawiarnia "Chatka" znajdowała się w istniejącym do dzisiaj, chociaż mocno przebudowanym domu przy ul. Górskiego 1. W tamtych latach również bywałem w tym lokalu. Drewniane wnętrze było bardzo przyjemne. Niestety, ale smaku kawy już nie pamiętam po tylu latach.
Kamienica nr 64-65, ul. Szewska, Wrocław
Danuta B.: Kilka dni temu widziałam we wnętrzu młodego kotka.
Schronisko na Hali Szrenickiej, Szklarska Poręba
moose: - chyba ten sam moment

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

McAron
McAron
McAron
Wincenty Miros
Parsley
Mmaciek
Mmaciek
Mmaciek
McAron
Jan R
McAron
MacGyver_74
MacGyver_74
McAron
Alistair
Wolwro
Alistair
krzych[k]
krzych[k]
Iras (Legzol)
maras

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Statut stowarzyszenia Wratislaviae Amici
Autor: MT°, Data dodania: 2007-01-24 23:23:06, Aktualizacja: 2018-04-11 09:33:49, Odsłon: 7328

Wratislaviae Amici - Statut
I. Postanowienia ogólne


 

§ 1.

Stowarzyszenie "Wratislaviae Amici" zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów. Stowarzyszenie jako organizacja nie ma prawa wyrażania opinii, podejmowania akcji politycznych ani też angażowania się w działalność organizacji o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym i religijnym.

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników, na warunkach określonych uchwałą.

 

II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Charakter stowarzyszenia

 

 

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest odkrywanie i pielęgnowanie wizerunku miasta Wrocławia i regionu Dolnego Śląska w jego historycznych granicach, a w szczególności popieranie i prowadzenie wszelkich badań naukowych mogących przybliżyć historię miasta i regionu jego mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym, jak również stwarzanie korzystnego środowiska badawczego i poznawczego. Stowarzyszenie zajmuje się również tworzeniem dokumentacji fotograficznej wszelkich przemian w architekturze miast i całego regionu Dolnego Śląska,która ma służyć przyszłym pokoleniom w poznawaniu swojej historii.

 

§ 4.

Stowarzyszenie stanowi forum wzajemnej wymiany intelektualnej między jego członkami. Działalność jego obejmuje w szczególności: wymianę pomysłów drogą wykładów, dyskusji, pisemnych opracowań, kół zainteresowań, a także spotkań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, badanie opinii i postaw członków Stowarzyszenia.
 

§ 5.

Stowarzyszenie w oparciu o swoją działalność prowadzi portal internetowy mający na celu udokumentowanie przemian historycznych i dokumentalnych w regionie przez zgromadzenie zbiorów fotografii, artykułów oraz innych materiałów. Szczegółowe zasady funkcjonowania strony WWW określa jej regulamin.
 

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.
 

III. Zasady przynależności do stowarzyszenia. Prawa i obowiązki członków

 

§ 7.

Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy.
 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat. Posiadają oni czynne i bierne prawo wyborcze, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 p. 2. prawa o stowarzyszeniach.

 

§ 9.

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, oraz zgoda na publikowanie własnych nazwisk i adresów w oficjalnych dokumentach Stowarzyszenia.
 

2. Członkostwo uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu.

 

§ 10.

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) śmierci członka lub wystąpienia złożonego Zarządowi na piśmie,

b) rozwiązania Stowarzyszenia

c) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie Statutu i podejmowanie działań sprzecznych z uchwałami władz Stowarzyszenia.

d) nieuczestniczenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w strukturach stowarzyszenia, nie wywiązywanie się z powierzonych przez zarząd zadań i obowiązków, a w szczególności postawa i działania członka szkodzące stowarzyszeniu w myśl § 10 pkt c. prowadzą do nałożenia sankcji zgodnie z § 14 statutu z pozbawieniem członkostwa włącznie

§ 11.

Zarząd stowarzyszenia dołoży wszelkich starań mających na celu doręczenie osobie zainteresowanej informacji o skreśleniu z listy członków.

§ 12.

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członkowi przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 13.

Obowiązkiem członka jest:


a) przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia,


b) przestrzeganie uchwał organów Stowarzyszenia.


c) płacenie składek na zasadach określonych w § 29 statutu.

§ 14.

Zarząd ma prawo zastosować sankcje dyscyplinarne wobec członka, który popełnił czyn na szkodę Stowarzyszenia pod warunkiem, że zapewni członkowi sprawiedliwą i bezstronną ocenę postępowania. Przewidywane są następujące sankcje: nagana, zawieszenie członkostwa na okres nie dłuższy niż 1 rok lub pozbawienie członkostwa. Ukaranie następuje na skutek stosownej uchwały Zarządu.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Stowarzyszenia,

d) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

IV. Władze stowarzyszenia

 

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd Stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Daną funkcję we władzach Stowarzyszenia można pełnić wielokrotnie.

§ 17.

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Statut przewiduje większość kwalifikowaną.

3. Każdego roku, w terminie do końca czerwca danego roku, musi się odbyć jedno zwyczajne Walne Zebranie Członków. Data takiego zebrania musi być podana przez Zarząd na piśmie do wiadomości członków nie później niż jeden miesiąc przed datą zebrania.

4. W pierwszym terminie walnego Zebrania Członków obowiązuje co najmniej 50% frekwencja umożliwiająca podejmowanie stosownych uchwał na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w pierwszym podanym terminie, zarząd ogłasza następny termin Walnego Zebrania, na którego ważność nie ma już wpływu wymagana w pierwszym terminie minimalna liczba członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 18.

 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres jego kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. zatwierdzanie zmian w Statucie,

6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

7. zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia,

8. powoływanie Sądu Koleżeńskiego,

9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

 

§ 19.

1. Zarząd składa się z 3-8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym przez uzyskanie co najmniej 50% poparcia.

2.W skład prezydium zarządu wchodzi: Prezes, Sekretarz i skarbnik

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza:

a) nie rzadziej niż raz na kwartał,

b) na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i wówczas winno się odbyć nie później niż 2 tygodnie po złożeniu wniosku.

§ 20.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

e) zatrudnianie osób dla potrzeb realizacji celów i obowiązków stowarzyszenia.

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Quorum przy podejmowaniu uchwał stanowi ponad połowa Członków Zarządu.

3. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje Prezesowi lub osobie przez niego upoważnionej.

4. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis 1 członka Zarządu, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika.

 

§ 21.

Wakat w Zarządzie może być uzupełniony drogą uchwały Zarządu, jednak tą drogą nie można uzupełnić więcej niż połowę pierwotnego składu Zarządu. Uzupełnienie wakatu Prezesa Stowarzyszenia wymaga nowych wyborów.

 

§ 22.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) śmierci,

c) rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,

d) Uchwały Walnego Zebrania,

e) uchwały Zarządu, w przypadku nieuczestniczenia w pracach Zarządu.

2. Prezes Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję na skutek:

a) upływu kadencji,

b) śmierci,

c) rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu Członków na piśmie,

d) pozbawienia funkcji przez Walne Zebranie.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania z wnioskami pokontrolnymi,

c) przedstawianie na koniec każdego roku raportów ze swojej działalności,

d) składanie przed Walnym Zebraniem wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

f) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu w pisemnie określonym przedmiocie.

§ 24.

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) śmierci,

c) rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej na piśmie,

d) Uchwały Walnego Zebrania.

2. Wakat w Komisji Rewizyjnej może być uzupełniony uchwałą Komisji Rewizyjnej. Tą drogą uzupełnić można nie więcej niż połowę pierwotnego składu Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być osobami blisko spokrewnionymi z członkami zarządu

b) pobierać wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji.

c) być zatrudniani dla potrzeb stowarzyszenia.

 

V. Wybory

§ 25.

Dla przeprowadzenia wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wyznacza Komisję Wyborczą. Żaden z członków Komisji Wyborczej nie może być członkiem aktualnego Zarządu, ani kandydatem do nowego.

§ 26.

Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest:

a) sporządzenie i podanie do wiadomości członków Stowarzyszenia listy kandydatów i regulaminu wyborów,

b) przeprowadzenie wyborów, przeliczenie głosów oraz ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów.

c) Ustala się, że głosowanie jest ważne jeśli przystąpiło do niego m.in. 50% osób uprawnionych do głosowania, a kandydaci do pełnienia poszczególnych funkcji są wybierani w ramach wyborów zwykłą większością głosów.

§ 27.

Dla przeprowadzenia każdego referendum Zarząd powołuje Komisję Specjalną.

§ 28.

Komisja Specjalna ustala termin i warunki przeprowadzenia referendum i ogłasza jego wyniki.
 

VI. Sposób uzyskiwania środków finansowych

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, dochodów z działalności własnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, oraz innych źródeł prawnie dozwolonych. Składki członkowskie są obowiązkowe dla członków stowarzyszenia i płatne są w cyklu miesięcznym na konto wskazane przez zarząd stowarzyszenia. Wysokość składek określa raz w roku stosowna uchwała walnego zebrania
 

§ 30.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zdecyduje w głosowaniu zwykłą większością głosów o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.


VII. Zasady dokonywania zmian Statutu

 

§ 31.

1. Propozycje poprawek do statutu muszą być zgłaszane przez Zarząd lub drogą petycji podpisanej przez minimum 10 członków Stowarzyszenia.

2. Wprowadzenie poprawek do Statutu wymaga przeprowadzenia referendum. Poprawność i wynik referendum muszą być zatwierdzone przez Walne Zebranie po sprawdzeniu jego prawidłowości, na podstawie sprawozdania Komisji powołanej do przeprowadzenia referendum.

3. Do ważności uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu wymagana jest MINMUM 50% głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.

VIII. Sposób rozwiązania stowarzyszenia

 

§ 32.

Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków. Uchwała ta musi być podjęta większością 50% głosów, bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu.


IX. Postanowienia dodatkowe

§ 33.

Walne Zebranie raz w roku powołuje Redaktora Strony Internetowej Stowarzyszenia który odpowiada przed nim za swoją działalność, w szczególności za prawidłowe działanie strony pod względem merytorycznym i technicznym. Funkcjonowanie Strony finansowane jest ze środków finansowych Stowarzyszenia. W przypadku wakatu (rezygnacja, niewywiązywanie się ze statutowych warunków) Zarząd powołuje osobę pełniącą obowiązki redaktora do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 34.

1. Sąd Koleżeński jest organem mediacyjnym i doradczym władz Stowarzyszenia, podejmującym działania w razie zaistnienia sporów w Stowarzyszeniu

2. Sąd koleżeński składa się z minimum 3 członków - w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

3. Sąd koleżeński, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Sąd koleżeński może dokooptować do swojego składu nowych członków na wakujące miejsca w liczbie nie większej niż 1/3 wybranej liczby członków.

4. Sąd koleżeński rozpoznaje w co najmniej trzyosobowych zespołach orzekających sprawy dotyczące postępowania członków naruszających statut Wratislaviae Amici oraz działających na szkodę stowarzyszenia.

5. Posiedzenia sądu koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby.

6. Sąd koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności walnemu zgromadzeniu.

KONIEC
 


/ / / /
TadPiotr | 2007-02-12 15:30:34
No jakos dopiero teraz zacząłem czytać te dokumenty...
Zed | 2008-05-31 14:45:03
Członkowie stowarzyszenia poręczający moją kandydaturę - kto na dziś może takich rekomendacji udzielić?
MT | 2008-05-31 14:49:58
Moją już masz:, patrząc na Twój dorobek na stronie z tym drugim poręczeniem na pewno też nie będziesz miał problemu:-)
Zbigniew Czerwiec | 2008-05-31 23:56:46
Zed popieram twoją kandydaturę ale czy mogę, sam nie będąc popartym. Kto może udzielić rekomendacji kiedy większość czeka na nią?????
Zed | 2008-05-31 14:37:23
Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna - jak będzie to skutkowało dla obecnego kształtu portalu internetowego?
MT | 2008-05-31 14:48:40
Portal żyje swoim własnym życiem, a stowarzyszenie swoim, chcielibyśmy aby członkostwo w stowarzyszeniu było pewnego rodzaju nagrodą w uznaniu zasług przy tworzeniu portalu...a dobrowolna przynależność wynika m.in z ustawy o stowarzyszeniach.
Zed | 2008-05-31 14:53:12
Dzięki, oczekuję na drugie poparcie członków WA
mamik | 2008-05-31 16:40:30
Masz mój głos Zed ;-) pozdrawiam ! Czy mam wysłać poparcie dla Zeda do Admina ?
Zed | 2008-05-31 16:56:34
dzięki za poparcie w poniedziałek składam deklarację, czy możliwe jest w formie pdf, czy poczta
MT | 2008-05-31 23:12:23
Proponował bym wysyłać pocztą bo deklaracje musimy mieć w dokumentacji WA jako oryginały, ewentualnie poczekać do najbliższego mitingu, być może zorganizujemy jakieś spotkanie za tydzień lub dwa i będzie wtedy okazja spotkać się i złożyć deklaracje
Jeanick | 2008-06-01 17:31:29
Proponuję również, aby "posadzić" listę aktualnych członków WA, by przyszli członkowie nie mieli wątpliwości, kogo prosić o rekomendację
Jeanick | 2008-06-03 13:33:55
Może też być prostszy sposób. Przy nicku można dodać litery WA.
Jeanick | 2008-06-03 13:41:29
OK. już znalazłem listę i polecam wszystkim post na forum pt "Informacje dla ..."