Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Zdjęcia niezidentyfikowane (Karpacz), Karpacz
Hellrid: Jak dla mnie, to może być Brzezie lub bardziej Kowary, wyspa.
Przystanek kolejowy Chocianów (d. stacja), ul. Kolejowa, Chocianów
rok: Zdjęcie z rozszerzeniem PNG a powinno być JPEG.
Przystanek kolejowy Chocianów (d. stacja), ul. Kolejowa, Chocianów
rok: Zdjęcie z rozszerzeniem PNG a powinno być JPEG.
Przystanek kolejowy Chocianów (d. stacja), ul. Kolejowa, Chocianów
rok: Zdjęcie z rozszerzeniem PNG a powinno być JPEG.
Przystanek kolejowy Chocianów (d. stacja), ul. Kolejowa, Chocianów
rok: Zdjęcie z rozszerzeniem PNG a powinno być JPEG.
Przystanek kolejowy Chocianów (d. stacja), ul. Kolejowa, Chocianów
rok: Zdjęcie z rozszerzeniem PNG a powinno być JPEG.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Parsley
Władysław Sikora
moose
J. Budziński z Kłodzka
t.ziemlicki@wp.pl
Krzysiek_2
Karol Gryfino
moose
moose
jawc
Wolwro
Wolwro
StaSta
MarcinCe
StaSta
Michał
bungulator
Rob G.
Rob G.
Rob G.
Rob G.

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Zakaz fotografowania
Autor: Władysław Sikora°, Data dodania: 2023-09-13 20:04:35, Aktualizacja: 2023-09-13 20:11:26, Odsłon: 720

Od 23.09.2023 r. zakaz fotografowania niektórych obiektów

… i słowo prawem się stało. Na posiedzeniu 17 sierpnia br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą m.in. zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny. Poniżej wyciąg z tej ustawy:

USTAWA

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

 

Art. 9. W ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641 i 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 616 dodaje się art. 616a w brzmieniu:

„Art. 616a. 1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;

2) osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. O oznaczeniu obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

4. Obiekty objęte zakazem, o którym mowa w ust. 1, oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych. Oznaczenia obiektu dokonuje podmiot władający obiektem.

5. Zezwolenia na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wizerunku osób lub ruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udziela organ, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz interes bezpieczeństwa i obronności.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 5, oraz wzór znaku zakazu fotografowania, sposób jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania oraz jednoznaczności, widoczności i czytelności zakazu w lub na obiekcie.”;

2) po art. 683 dodaje się art. 683a w brzmieniu:

„Art. 683a. 1. Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwala w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w art. 616a, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.”;

3) art. 684 otrzymuje brzmienie:

„Art. 684. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 681–683a, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.”

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 3, art. 2, art. 5 pkt 2 i 4, art. 7 pkt 2 i 4 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

 

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1834 w dniu 8 września 2023 r. Wobec powyższego wejdzie w życie z dniem 23 września 2023 r. W dalszej kolejności pozostaje czekać na rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, które doprecyzuje postanowienia ustawowe oraz wprowadzi znak graficzny informujący o zakazie fotografowania.

Jakby nie patrzeć, trzeba będzie zachować ostrożność w naszych działaniach, aby nie narazić się na konsekwencje ustawą przewidziane. Wart jest rozważenia postulat naszego Kolegi Ryszarda, aby pomyśleć nad „wyprodukowaniem” – oczywiście na nasz koszt – identyfikatorów, które uwiarygodniałyby nas i nasze działania.

Władysław Sikora


/
Ryszard Kumorek | 2023-09-15 18:57:32 | edytowany: 2023-09-15 19:41:45
Podtrzymuję swój pomysł nadal. Ale musiały by to być "mocne papiery", które i tak będą musiały być sprawdzone "na komendzie", więc zatrzymanie pewne. I mogło by jeszcze dojść do konfiskaty "narzędzia przestępstwa" . Robił zdjęcia, więc szpiegował. Ciśnie mi się na usta dowcip: "Czy on ukradł, czy jemu ukradli już nie wiadomo. W każdym razie był zamieszany w kradzież".