MENU
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie. W odremontowanym budynku po starym zakładzie uzdatniania wody, mieszczą się teraz biura zakładu.

Dodał: mietok° - Data: 2023-05-04 11:31:12 - Odsłon: 239
maj 2023


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie powstał w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM) w trzy odrębne firmy, tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), P.H.U. "KOMUS" oraz ZWiK Sp. z o.o. w Strzelinie.
Na mocy Uchwały rady Miejskiej Nr XXII/180/95 z dnia 30 listopada 1995 roku utworzona została spółka pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dnia 10 maja 1996 roku przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Strzelinie powstał akt założycielski Spółki.
Dnia 17 czerwca 1996 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy wpisał Spółkę do rejestru handlowego.
Zgodnie z postanowieniem Sądu przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.
Przedmiotem działania firmy jest zaspakajanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:
ujęcie wody surowej i jej uzdatnianie dla potrzeb konsumpcyjnych i gospodarczych mieszkańców miasta i gminy Strzelin oraz celów produkcyjnych, rozprowadzanie wody poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzenie do poszczególnych odbiorców na terenie miasta i gminy Strzelin,odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach na terenie gminy Strzelin,laboratoryjna kontrola jakości wody surowej i czystej oraz badanie ścieków, nadzór i kontrola ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK, prowadzenie działalności związanej z pomiarem ilości i sprzedażą wody oraz opłatami za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK,eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń do poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz likwidacja uszkodzeń o charakterze awaryjnym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej na majątku ZWiK,eksploatacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych oraz urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,prowadzenie modernizacji i działalności inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących na majątku ZWiK,opracowanie i określenie wytycznych oraz programowanie i koordynacja rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, określenie technicznych warunków poboru wody i odprowadzania ścieków, uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Spółki, świadczenie innych usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

 • /foto/70/70283m.jpg
  2000 - 2003
 • /foto/70/70240m.jpg
  2005
 • /foto/70/70227m.jpg
  2006
 • /foto/70/70229m.jpg
  2006
 • /foto/70/70230m.jpg
  2006
 • /foto/228/228064m.jpg
  2008
 • /foto/231/231646m.jpg
  2008
 • /foto/4331/4331857m.jpg
  2013
 • /foto/4331/4331860m.jpg
  2013
 • /foto/10381/10381631m.jpg
  2023

mietok°

Poprzednie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Strona Główna Następne: Stodoła (dawny kościół ewangelicki)